Charity

 

 

ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคและเป็นส่วนหนึ่งให้พนักงานบางส่วน
ที่มีความยากลำบากจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ก้าวผ่านพ้นไปด้วยดี

Thank you for all donations to help staff’s difficulties.